Goblino areštas

Autorius: Master K

Scenarijus „Goblino areštas" skirtas trečiojo leidimo Dungeons and Dragons sistemai, iki 4 lygio veikėjų grupei. Jis gali būti įtrauktas į bet kokį kampeiną. Scenarijaus funkcija - "įkinkyti" grupę tarnauti galingam NPC.

Setting: veiksmas vyksta bet kokiame fantasy mieste.

Scenarijaus eiga:
PC sužino, kad už vieną nusikaltėlį (gyvą ar mirusį) paskirtas didelis atlyginimas (pakankamai didelis, kad PC susidometų). Apie nusikaltėlį žinoma : jis yra goblinas, jo vardas Squee, jis dabar yra šiame mieste (galima ir aprašymą pridėti). Nusikaltimų sąrašas būtų maždaug toks: žmogžudystės - 25, padegimai - 13, vagystės - 44. Paklausinėję mieste (gather information DC 10) PC sužino, kad kažkas matė gobliną, atitinkantį aprašymą, tavernoj "Kreiva rožė").

Kai jie ateis tenai, viduj pamatys barmeną ir Squee. Pastarasis neatrodo labai pavojingas (netgi atvirkščiai), tiesiog sėdi sau ir nekreipia į PC jokio dėmesio. Jei PC paklaus goblino vardo, tai sužinos, kad tai ir yra jų ieškomas nusikaltėlis Squee.

The truth: Squee yra pakeitęs pavidalą Glabrezu (Tanar'ri), demonas, kurio tikslas - užsiverbuoti sau tarnų. Jis tai bandys padaryti apgaule, priversdamas PC pasirašyti sutartį.

Glabrezu: Savo tikrojoj formoj Squee atrodo kaip 15 pėdų humanoidas su keturiomis rankomis, dviem žnyplėm ir šuniška galva. Odos spalva juoda.

Huge outsider (dabar small humanoid, nes pasivertęs į gobliną) Chaotic, evil; 10d8+40 (85 hp); init+0; speed 40 (dabar 20), AC 30, atakos: 2 pincers +15 (2d6+7), 2 claws +13 (d3+3), bite +13 (d4+3) - goblino formoj šių atakų neturi; SA: spell-like abilities; SQ: damage reduction 20/+2, SR 21, detect magic, true seeing, immune to poison and electricity, resistance (cold, fire and acid) 20, telephaty. Fort+11, ref +7, Will +10; bluff+13, Concentration +14, Hide + 2, Listen+21, Move Silently +10, Search+13, Sense Motive+13, Spellcraft+13, Spot+21. CR 15.

Jeigu PC's bando pulti: turint omenyje glabrezu charakteristikas (AC 30, Damage Reduction 20/+2), žemo lygio PC jam nelabai ką tegali padaryti. Tačiau nereikia jiems sakyti, kodėl jie nepadaro žalos: pasitelkęs iliuzijas, goblinas išsisukinėja, šaukiasi pagalbos, bet nepabėga ir nepradeda kovoti. Anksčiau ar vėliau PC tai nusibos, goblinas atsisės į vietą ir valgys (ar ką jis ten darė) toliau.

Jei PC's pradės kalbėti su goblinu, jie pastebės, kad jis nėra labai protingas, bet yra labai atkaklus ir atsargus. (jei PC's paklaus, kam jis nužudė tiek žmonių, atsakymas : "jie bandė mane į kalėjimą įkišt...") anksčiau ar vėliau PC's pabandys apgauti gobliną ir įvilioti jį į kalėjimą. Tai turi būti paprasta, BET goblinas sakys, kad labai nepasitiki PC's ir reikalaus kontrakto pasirašymo čia ir dabar. Anksčiau ar vėliau PC's parašys kažką ant goblino paduoto popieriaus (Squee tvirtins, kad nemoka skaityti) ir įtikins gobliną, kad tai ir yra kontraktas... tada goblinas be pasipriešinimo nueis į kalėjimą.

The truth: Squee pakiša PC's ne paprastą popierių, o specialų demonišką sutarties blanką. Tai naujas magiškas daiktas: rašantysis, ką jis berašytų, iš tiesų parašo tą tekstą, kurį nori būti parašytą blanko savininkas. Rašantysis nesupras, kad yra apgautas, tol, kol savininkas neištars specialaus žodžio, atskleidžiančio tikrąjį blanko tekstą. Squee sukerėjo ant blanko specialų apsauginį kerą, todėl Detect Magic neparodys, kad popierius magiškas.

PC's gaus savo atlyginimą. Now the fun part: PC's pradės persekioti nelaimės (galima visus roll'us mažinti 1-2 taškais ar šiaip leisti jiems tai pastebėti...) jei jie nueis pas magą ar cleric'ą, ar patys save ištirs, tai sužinos, kad ant jų yra uždėtas curse... jie pasirašė kontraktą su Demonu ir kol to kontrakto neišpildys, tol nelaimės juos ir persekios... kai jie nueis į kalėjimą, tai sužinos, kad goblinas seniai jau pabėgo...

Squee, pakankamai pasityčiojęs iš PC, sukontaktuoja su jais GM pageidaujamu būdu. Kokias misijas GM jiems užduoda, tai jau kita istorija.